RVKO, onderwijs dat recht doet aan talenten

Wij zoeken een Lid van de Raad van Toezicht

Conform het rooster van aftreden is een van de leden van de huidige Raad van Toezicht binnen een jaar aftredend en niet herbenoembaar, waardoor een vacature ontstaat. Om die reden zoekt de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs per 1 januari 2023 een lid voor de Raad van Toezicht met:

  • gedegen bestuurlijke ervaring en strategisch inzicht, opgedaan als lid van een Raad van Toezicht c.q. Raad van Commissarissen;
  • een goede antenne voor maatschappelijke vraagstukken in het algemeen en voor eigentijds en toekomstig onderwijs in het bijzonder.
  • Een achtergrond in het bedrijfsleven c.q. als ondernemer, met kennis van zaken op het vlak van innovatie en digitalisering, is een pré.

 

Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij voldoet aan de in het algemene profiel voor de leden van de Raad van Toezicht gestelde vereisten (zie het informatiepakket op deze pagina).

De RVKO kent een stichtingsstructuur met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Een commissie is belast met het doen van een voordracht.

De procedure en de planning zijn te vinden in het informatiepakket. Honorering van de leden van de Raad van Toezicht past binnen de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI).

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris, Jitske Huissen-Wezenberg. Tel. 06-83224605

Uw brief met curriculum vitae kunt u per e-mail, tot en met vrijdag 23 september 2022, sturen naar Jitske Huissen-Wezenberg: Jitske.Wezenberg@rvko.nl, o.v.v. 'Voordrachtscommissie vacature RvT'.

Bij de beëindiging van de procedure zullen brieven en curriculum vitae worden vernietigd.


Informatiepakket (downloads)
- Het algemeen vastgestelde profiel voor de leden van de RvT; 
- Tijdpad werving- en selectie (op hoofdlijnen); 
- Het jaarverslag 2021;
- Het strategisch plan 2019 – 2023; en 
- De statuten van de RVKO.


Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Ontwerp | HFCM onderwijs Realisatie | web2work